Vilkår

BOLIG

1. Disse avtalevilkårene gjelder mellom oppdragsgivende leietaker (“Leietaker“) og Sperretkonto Rettshjelp AS (“Sperretkonto / Pipps”).

2. Oppdraget gjelder utstedelse av garanti(“Garantien”) til sikkerhet for krav på skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen, jf. Husleieloven § 3-6 (Lov om husleieavtaler av 26.03.1999), i et spesifikt husleieforhold ovenfor en navngitt utleier(”Utleier”).

3. Garantien trer i kraft når Garantidokument er utstedt til Utleier, og tidligst ved overtakelse av leieobjektet. Garantien gjelder frem til opphevelse er bekreftet av Sperretkonto.

4. Garantiens størrelse oppgis av leietaker. Garantibeløpet skal ifølge Husleieloven § 3-6 ikke overstige summen av seks måneders leie.

5. Som sikkerhet for Sperretkonto sitt Garantiansvar til Utleier skal leietaker innbetale et beløp svarende til Garantiens størrelse til klientkonto som Sperretkonto har opprettet i bank som har forpliktet seg til ikke å foreta motregning i innestående på slik klientkonto for eventuelle krav mot Sperretkonto.

6. Ved aksept av disse avtalevilkårene instruerer Leietaker Sperretkonto v/ansvarlig jurist, om å nytte klientmidler til Garantiutbetaling til Utleier ved leieforholdets opphør i følgende tilfeller:

  • Det foreligger rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom som fastslår Utleierens krav.
  • Leietaker har samtykket til Garantiutbetaling.

 

Slik benyttelse av klientmidlene skal være oppad begrenset til beløp som følger av rettskraftig dom eller avgjørelse, eller av Garantisummen.

7. Klientmidlene kan ikke kreves utbetalt av Leietaker eller Utleier så lenge Garantien varer.

8. Dersom Sperretkonto foretar Garantiutbetaling på annen måte enn ved benyttelse av klientmidler, vil Sperretkonto i ettertid kreve beløpet tilbakebetalt fra leietaker.

9. Når husleieforholdet er opphørt må Leietaker sende skriftlig melding til Sperretkonto om dette. Sperretkonto sender så melding til utleier med oppfordring om å bekrefte at leieforholdet er opphørt og at Garantien kan opphøre, og at krav etter garantien ikke vil bli fremmet. Sperretkonto vil oppheve Garantien og tilbakebetale klientmidler til Leietaker når slik bekreftelse mottas. Dersom slik bekreftelse fra Utleier ikke mottas, og Utleier heller ikke har dokumentert at søksmål er reist innen 5 uker etter at Sperretkonto har sendt melding til Utleier, vil Garantien opphøre og klientmidlene bli utbetalt til Leietaker.

10. For Garantien betales en forskuddsvis sum. Summen er betaling for en Garantiperiode opp til 3 år. Dersom leieforholdet ikke er avsluttet før dette blir Garantien automatisk fornyet for 3 år til, på de vilkår som på dette tidspunktet gjelder for tjenesten. Renter som oppbæres på klientkonto hvor klientmidlene er plassert, beholdes av Sperretkonto.

11. Utleier betaler gebyret for opprettelse av Sperretkonto.

12. Ved aksept av disse avtalevilkårene gir både Leietaker og Utleier frivillig samtykke til at Sperretkonto registrerer og lagrer de personopplysninger som Sperretkonto blir kjent med i forbindelse med Garantiordningen, for å kunne gjennomføre denne, i henhold til Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000.

13. Garantien gjelder ikke for næringseiendom.

14. Denne avtalen kan ikke sies opp før leieforholdet mellom Utleier og Leietaker er avsluttet.

————

 

BIL / BÅT

1. Disse avtalevilkårene gjelder mellom klient (“Klient“) og Sperretkonto Rettshjelp AS (“Sperretkonto / Pipps”).

2. Oppdraget gjelder utstedelse av garanti(“Garantien”) til sikkerhet for betaling av beløp.

3. Garantien trer i kraft når Garantidokument er utstedt til Garantimottaker. Garantien gjelder frem til opphevelse er bekreftet av Sperretkonto.

4. Garantiens størrelse oppgis av Klient.

5. Som sikkerhet for Sperretkonto sitt Garantiansvar til Garantimottaker skal leietaker innbetale et beløp svarende til Garantiens størrelse til klientkonto som Sperretkonto har opprettet i bank som har forpliktet seg til ikke å foreta motregning i innestående på slik klientkonto for eventuelle krav mot Sperretkonto.

6. Ved aksept av disse avtalevilkårene instruerer Klient Sperretkonto v/ansvarlig jurist, om å nytte klientmidler til Garantiutbetaling til Garantimottaker i følgende tilfeller:

  • Det foreligger rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom som fastslår Utleierens krav.
  • Leietaker har samtykket til Garantiutbetaling.

Slik benyttelse av klientmidlene skal være oppad begrenset til beløp som følger av rettskraftig dom eller avgjørelse, eller av Garantisummen.

7. Klientmidlene kan ikke kreves utbetalt av Klient eller Garantimottaker så lenge Garantien varer.

8. Dersom Sperretkonto foretar Garantiutbetaling på annen måte enn ved benyttelse av klientmidler, vil Sperretkonto i ettertid kreve beløpet tilbakebetalt fra Klient.

9. Dersom Garantien skal opphøre må Klient sende skriftlig melding til Sperretkonto om dette. Sperretkonto sender så melding til Garantimottaker med oppfordring om å bekrefte at leieforholdet er opphørt og at Garantien kan opphøre, og at krav etter garantien ikke vil bli fremmet. Sperretkonto vil oppheve Garantien og tilbakebetale klientmidler til Klient når slik bekreftelse mottas. Dersom slik bekreftelse fra Garantimottaker ikke mottas, og Klient heller ikke har dokumentert at søksmål er reist innen 5 uker etter at Sperretkonto har sendt melding til Garantimottaker, vil Garantien opphøre og klientmidlene bli utbetalt til Klient.

10. For Garantien betales en forskuddsvis sum. Summen er betaling for en Garantiperiode opp til 3 år. Dersom Garantien ikke er avsluttet før dette blir Garantien automatisk fornyet for 3 år til, på de vilkår som på dette tidspunktet gjelder for tjenesten. Renter som oppbæres på klientkonto hvor klientmidlene er plassert, beholdes av Sperretkonto.

11. Det betales et gebyr for opprettelse av Sperretkonto.

12. Ved aksept av disse avtalevilkårene gir både Klient og Garantimottaker frivillig samtykke til at Sperretkonto registrerer og lagrer de personopplysninger som Sperretkonto blir kjent med i forbindelse med Garantiordningen, for å kunne gjennomføre denne, i henhold til Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000. 

14. Denne avtalen kan ikke sies opp før avtaleforholdet mellom Klient og Garantimottaker som det er stilt garanti for er avsluttet.

 

 

Kontakt oss

Din melding er sendt!
Din melding ble ikke sendt.